Oferta pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Ogłoszenie Nr 7/2020 z dnia 19.10.2020 r.

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Kierownik Oddziału Żłobka Miejskiego

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba


Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe;
 2. min 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata pracy z dziećmi,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. brak figurowania w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym; 
 8. rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
 9. brak pozbawienia, ograniczenia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej;
 10. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 11. bardzo dobra znajomość i umiejętność stosowania w praktyce:

- ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać

   lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy,

- systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP), o którym mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie

   żywności i żywienia,

- przepisów prawa pracy i BHP oraz ochrony danych osobowych,

 1. bardzo dobra umiejętność obsługi programów MS Office (Word, Excel) oraz Internetu.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane posiadanie dyplomu pielęgniarki, pedagoga, psychologa lub opiekunki dziecięcej,
 2. preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku opiekunki dziecięcej w żłobku,
 3. wysoka kultura osobista,
 4. dobre planowanie i organizacja pracy,
 5. dyspozycyjność,
 6. samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność,
 7. umiejętność współdziałania z innymi, kierowania zespołem, delegowania zadań i egzekwowania poleceń,
 8. umiejętność pracy i radzenia sobie w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.

Warunki pracy:

 1. Pełny wymiar czasu pracy.
 2. Miejsce pracy – Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach, budynek jednopiętrowy (brak windy).
 3. Praca na samodzielnym stanowisku z wykorzystaniem technologii informatycznych, wymagająca kontaktów osobistych i telefonicznych, obsługi poczty elektronicznej.

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Zapewnienie prawidłowej organizacji pracy i funkcjonowania Oddziału Żłobka Miejskiego.
 2. Obsługa elektronicznego systemu naboru dzieci do Oddziału Żłobka Miejskiego.
 3. Zawieranie i rozwiązywanie umów o przyjęcie dziecka do Oddziału Żłobka Miejskiego.
 4. Współpraca z rodzicami.
 5. Koordynowanie i nadzór nad pracą podległych pracowników.
 6. Pomoc w opiece nad dziećmi.
 7. Współpraca z jednostkami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli.
 8. Sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarno-higienicznym, przestrzeganiem systemu HACCP.
 9. Nadzorowanie bezpieczeństwa obiektu i otoczenia, interweniowanie w sprawach awaryjnych.
 10. Zapewnianie bezpieczeństwa dzieci w żłobku, kontrola zachowania normy ilości personelu w stosunku do ilości dzieci.
 11. Sprawowanie nadzoru nad żywieniem dzieci, przestrzeganiem diet oraz kontrolowanie jakości i terminowości produktów żywnościowych.
 12. Nadzór nad realizacją Rocznego Planu Zajęć z dziećmi, akceptowanie tygodniowych planów zajęć.
 13. Odpowiedzialność za prowadzenie spraw związanych z odpłatnością za pobyt i wyżywienie dzieci, prowadzenie rejestru budżetowego.
 14. Prowadzenie sprawozdawczości i statystyki Oddziału Żłobka.
 15. Opracowywanie projektu planu uzupełnienia wyposażenia Oddziału Żłobka oraz zgłaszanie potrzeb inwestycyjnych i kapitalnych remontów.
 16. Sprawowanie nadzoru nad wydatkowaniem i gospodarką środkami finansowymi przeznaczonymi na żywienie i inne potrzeby Oddziału Żłobka.
 17. Pobieranie zaliczek, zakupy środków czystości i rzeczowych oraz rozliczanie zaliczek.
 18. Przestrzeganie zasad Instrukcji Kancelaryjnej.

Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Żłobku Miejskim w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 

 1. kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji,
 2. list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 3. kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 4. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających wymagany staż pracy,
 5. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o braku pozbawienia, ograniczenia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej,
 9. oświadczenie dot. wypełniania wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 10. oświadczenie dot. rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 11. oświadczenie o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
 12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 13. podpisaną Klauzulę RODO,
 14. osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze – Kierownik Oddziału Żłobka Miejskiego (nr ogłoszenia 7/2020), na adres: Żłobek Miejski, ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice lub składać osobiście w kadrach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Oferty należy dostarczyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 30.10.2020 r.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie rozmów kwalifikacyjnych i/lub testu merytorycznego.   

 

Informacje dodatkowe

 1. Aplikacje, które wpłyną do Żłobka Miejskiego w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane.
 2. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego w Katowicach /http://bip.zlobek.katowice.pl/oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Żłobka Miejskiego w Katowicach, ul. Sokolska 26 niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.
 4. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
 5. Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po w/w terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone.

Inne informacje:

 

Do pobrania:

Wzór nr 1  - Oświadczenie do celów rekrutacji<>

Wzór nr 2 -  Oświadczenie kandydata

Wzór nr 3  - Kwestionariusz kandydata

Wzór nr 4 - Klauzula RODOHistoria zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11181198Oferta pracydodanieAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2020-10-1915:16:42

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 19.10.2020r

Dot.

Ogłoszenie Nr 6/2020 z dnia 06.10.2020

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach

ul. Sokolska 26

40-086 Katowice

Żłobek Miejski w Katowicach

 

Wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Oddziału Żłobka Miejskiego

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Kierownik Oddziału Żłobka Miejskiego nie wybrano kandydata do zatrudnienia.  

 

Uzasadnienie:

Komisja do spraw naboru nie wybrała kandydata do zatrudnienia z powodu braku ofert.

W związku z powyższym nabór na stanowisko Kierownik Oddziału Żłobka Miejskiego pozostaje nierozstrzygnięty.

 

 

 

 Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11181197Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2020-10-1915:13:31
21181197Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2020-10-1915:08:35
31181197Oferta pracydodanieAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2020-10-1915:06:58

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 06.10.2020r

Dot.

Ogłoszenie Nr 5/2020 z dnia 21.09.2020

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach

UL. Sokolska 26

40-086 Katowice

Żłobek Miejski w Katowicach

 

Wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Oddziału Żłobka Miejskiego

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Kierownik Oddziału Żłobka Miejskiego nie wybrano kandydata do zatrudnienia.  

 

Uzasadnienie:

Komisja do spraw naboru nie wybrała kandydata do zatrudnienia z powodu braku ofert.

W związku z powyższym nabór na stanowisko Kierownik Oddziału Żłobka Miejskiego pozostaje nierozstrzygnięty.

 Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11181194Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2020-10-0614:06:43
21181194Oferta pracydodanieAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2020-10-0614:05:45

Odwołanie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

ODWOŁANIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach odwołuje nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: 

Kierownik Oddziału Żłobka Miejskiego (Ogłoszenie Nr 4/2020) ogłoszony w dniu 22 lipca 2020r.

              z powodu zmian organizacyjnych w jednostce.

Wszystkie osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne proszone są o ich osobiste odebranie w kadrach Żłobka Miejskiego w Katowicach przy ul. Sokolskiej 26 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2020 r.

Po upływie 14 dni od daty unieważnienia ogłoszenia nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11181192Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2020-08-0315:08:34
21181192Oferta pracydodanieAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2020-08-0315:05:53

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 21.07.2020 r.

Dot.

Ogłoszenie Nr 3/2020 z dnia 25.06.2020

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach

ul. Sokolska 26

40-086 Katowice

Żłobek Miejski w Katowicach

 

Wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Oddziału Żłobka Miejskiego.

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Kierownik Oddziału Żłobka Miejskiego wybrano do zatrudnienia Panią Iwonę Surówkę zamieszkałą w Katowicach.

 

Uzasadnienie:

Komisja do spraw naboru wybrała na oferowane stanowisko Panią Iwonę Surówkę.                                

Ww. kandydatka posiada wykształcenie wyższe magisterskie z dziedziny pedagogiki. W czasie przeprowadzonego testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością przepisów wymaganych na oferowanym stanowisku. Kandydatka posiada kompetencje oraz doświadczenie zawodowe pozwalające na optymalne wykonywanie powierzonych zadań. W ocenie Komisji ds. naboru pani Iwona Surówka spełnia wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Kierownik Oddziału Żłobka Miejskiego.

 Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11181190Oferta pracydodanieAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2020-07-2113:25:46