Oferta pracy

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Księgowa

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 28.08.2019 r.

Dot.

Ogłoszenie Nr 7/2019 z dnia 08.08.2019

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach

ul. Sokolska 26

40-086 Katowice

Żłobek Miejski w Katowicach

 

Wolne stanowisko urzędnicze – Księgowa. 

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Księgowa wybrano do zatrudnienia Panią Magdalenę Bakoś zamieszkałą w Siemianowicach Śląskich.  

 

Uzasadnienie:

Komisja do spraw naboru wybrała na oferowane stanowisko Panią Magdalenę Bakoś.                                

Ww. kandydatka posiada wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności rachunkowość. W czasie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością przepisów wymaganych na oferowanym stanowisku. Kandydatka posiada kompetencje oraz doświadczenie zawodowe  pozwalające na optymalne wykonywanie  powierzonych zadań. W ocenie Komisji ds. naboru pani Magdalena Bakoś spełnia wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Księgowego w Żłobku Miejskim w Katowicach.

 Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11181178Oferta pracydodanieAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-08-2814:52:03

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Księgowej

Ogłoszenie Nr 7/2019 z dnia 08.08.2019 r.

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, ul. Sokolskiej 26, 40-086 Katowice

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Księgowa

w Dziale Księgowości w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba


Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe lub średnie,
 2. dobra znajomość: ustawy o finansach publicznych, w szczególności z zakresu samorządowej jednostki budżetowej,
 3. dobra znajomość przepisów dotyczących ewidencji środków trwałych,
 4. dobra znajomość obsługi programów FK
 5. dobra umiejętność obsługi programów MS Office (Word, Excel).
 6. obywatelstwo polskie,
 7. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 8. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętności analityczne,
 • motywacja do pracy na oferowanym stanowisku,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych.

 

Zakres wykonywanych zadań

 

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 1. sprawdzała, dekretowała i rejestrowała w programie FK wyciągi bankowe dot. działalności podstawowej dochody.
 2. sprawdzała, dekretowała i rejestrowała w programie FK wyciągi bankowe dot. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 3. prowadziła ewidencję i rozliczenia wydatków związanych z używaniem samochodu służbowego.
 4. kontrolowała wielkości przychodów wynikających z wpłat ujętych w rejestrach dochodów budżetowych z wpływem na rachunek bankowy.
 5. sprawdzała pod względem rachunkowym rejestry dochodów budżetowych, sporządzała na ich podstawie zbiorczy dokument księgowy oraz uzgadniała salda konta 221.
 6. sporządzała noty księgowe.
 7. przyjmowała wpłaty i dokonywała wypłat na podstawie dokumentów przychodowych i rozchodowych.
 8. pobierała i odprowadzała gotówkę do banku.
 9. sporządzała raporty kasowe.
 10. prowadziła ewidencję druków ścisłego zarachowania.
 11. właściwie przechowywała i zabezpieczała gotówkę i druki ścisłego zarachowania.
 12. przestrzegała zasad gospodarki kasowej.
 13. przygotowywała wypłaty z ZFŚS zgodnie z protokołem.
 14. prowadziła rejestry umów dot. pożyczek mieszkaniowych wypłacanych z ZFŚS.
 15. w przypadku konieczności wykonywania prac na zlecenie bezpośredniego przełożonego.
 16. na bieżąco zapoznawała się z publikowanymi przepisami.
 17. sporządzała sprawozdawczość dot. wyżej wymienionego zakresu czynności

 

Warunki pracy:

 1. pełny wymiar czasu pracy,
 2. zatrudnienie od dnia 01 września 2019 r.,
 3. miejsce pracy – Żłobek Miejski, Katowice, ul. Sokolska 26, budynek dwupiętrowy,
 4. praca przy stanowisku komputerowym, pod presją czasu, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz kontaktów osobistych, telefonicznych oraz drogą elektroniczną z Oddziałami Żłobka Miejskiego oraz innymi kontrahenta

Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Żłobku Miejskim w Katowicach, w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji (dostępny na stronie internetowej Żłobka Miejskiego w Katowicach),
 2. list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 3. kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 4. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających wymagany staż pracy,
 5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 8. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 9. osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze - Księgowa (nr ogłoszenia 7/2019), na adres: Żłobek Miejski, ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice lub składać osobiście w Dziale Kadr od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Oferty należy dostarczyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 23.08.2019 r.

 

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie  rozmów kwalifikacyjnych i /lub testu merytorycznego.   

 

Informacje dodatkowe

 1. Aplikacje, które wpłyną do Żłobka Miejskiego w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane.
 2. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje 
  z  poprzednich miejsc pracy.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego w Katowicach /http://bip.zlobek.katowice.pl/oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Żłobka Miejskiego w Katowicach, ul. Sokolska 26 niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.
 4. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
 5. Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone.

 Inne informacje:

Do pobrania:

 

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Żłobku Miejskim w KatowicachHistoria zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11181177Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-08-0812:22:21
21181177Oferta pracydodanieAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-08-0812:19:16

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Księgowa

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 17.07.2019 r.

Dot.

Ogłoszenie Nr 6/2019 z dnia 26.06.2019

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach

ul. Sokolska 26

40-086 Katowice

Żłobek Miejski w Katowicach

 

Wolne stanowisko urzędnicze – Księgowa. 

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Księgowa wybrano do zatrudnienia Panią Agatę Chomen zamieszkałą w Katowicach.  

 

Uzasadnienie:

Komisja do spraw naboru wybrała na oferowane stanowisko Panią Agatę Chomen.                                

Ww. kandydatka posiada wykształcenie średnie o specjalności technik rachunkowości oraz wyższe magisterskie. W czasie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością przepisów wymaganych na oferowanym stanowisku. Kandydatka posiada kompetencje oraz doświadczenie zawodowe  pozwalające na optymalne wykonywanie  powierzonych zadań. W ocenie Komisji ds. naboru pani Agata Chomen spełnia wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Księgowego w Żłobku Miejskim w Katowicach.Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11181176Oferta pracydodanieAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-07-1715:06:34

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Księgowa

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 18.06.2019 r.

Dot.

Ogłoszenie Nr 5/2019 z dnia 03.06.2019

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicacach

ul. Sokolska 26

40-086 Katowice

Żłobek Miejski w Katowicach

 

Wolne stanowisko urzędnicze – Księgowa. 

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Księgowa nie wybrano kandydata do zatrudnienia.  

 

Uzasadnienie:

Komisja do spraw naboru nie wybrała kandydata do zatrudnienia z powodu braku ofert.

W związku z powyższym nabór na stanowisko księgowej pozostaje nierozstrzygnięty.Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11181174Oferta pracydodanieAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-06-1815:34:39

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Księgowa

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 16.05.2019 r.

dot.

Ogłoszenie Nr 4/2019 z dnia 25.04.2019r.

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach

ul. Sokolska 26

40-086 Katowice

Żłobek Miejski w Katowicach

 

Wolne stanowisko urzędnicze – Księgowa. 

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Księgowa wybrano do zatrudnienia Panią Ewelinę Chmurę zamieszkałą w Katowicach.  

 

Uzasadnienie:

Komisja do spraw naboru wybrała na oferowane stanowisko Panią Ewelinę Chmurę.                                

Ww. kandydatka posiada wykształcenie wyższe o kierunku finanse i rachunkowość. W czasie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów wymaganych na oferowanym stanowisku. Kandydatka posiada kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe  pozwalające na optymalne wykonywanie  powierzonych zadań. W ocenie Komisji ds. naboru pani Ewelina Chmura spełniła wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Księgowej w Żłobku Miejskim w Katowicach.Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11181172Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-05-1613:57:00
21181172Oferta pracydodanieAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-05-1613:54:40