Oferta pracy

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA SPECJALISTÓW: PSYCHOLOGA, PEDAGOGA, LOGOPEDY

Ogłoszenie dotyczące zatrudnienia specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedyHistoria zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11181140Oferta pracyedycjazatrudnieniezatrudnienie2018-06-2510:27:01
21181140Oferta pracyedycjazatrudnieniezatrudnienie2018-06-2510:25:45
31181140Oferta pracyedycjazatrudnieniezatrudnienie2018-06-2510:25:15
41181140Oferta pracydodaniezatrudnieniezatrudnienie2018-06-2510:24:38

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty ds pracowniczych oraz ochrony danych osobowych

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 12.06.2018 r.

 

Ogłoszenie Nr 2/2018 z dnia 25.05.2018

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach

Sokolska 26

40-086 Katowice

Żłobek Miejski w Katowicach

 

Wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista ds. pracowniczych oraz ochrony danych osobowych 

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Specjalista ds. pracowniczych oraz ochrony danych osobowych 

wybrano do zatrudnienia Panią Maję Nawratel-Fik  zamieszkałą w Katowicach.  

 

Uzasadnienie:

Komisja do spraw naboru wybrała na oferowane stanowisko Panią Maję Nawratel-Fik.                                

Ww. kandydatka posiada wykształcenie wyższe o kierunku informatyka w zarządzaniu oraz podyplomowe z dziedziny ochrony i bezpieczeństwa informacji .

W czasie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów wymaganych na oferowanym stanowisku.

Kandydatka posiada kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe  pozwalające na optymalne wykonywanie  powierzonych zadań.

W ocenie Komisji ds. naboru pani Maja Nawratel-Fik  spełnia wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Specjalisty ds. pracowniczych oraz ochrony danych osobowych w Żłobku Miejskim w Katowicach.

 

 

 

 Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11181138Oferta pracyedycjazatrudnieniezatrudnienie2018-06-1213:56:33
21181138Oferta pracyedycjazatrudnieniezatrudnienie2018-06-1213:56:06
31181138Oferta pracyedycjazatrudnieniezatrudnienie2018-06-1213:55:21
41181138Oferta pracydodaniezatrudnieniezatrudnienie2018-06-1213:54:40

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty ds pracowniczych oraz ochrony danych osobowych

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Ogłoszenie Nr 2/2018 z dnia 25.05.2018

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice                 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista ds. pracowniczych oraz ochrony danych osobowych w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba


Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: zarządzanie, ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo informacji, prawo pracy.
 2. min. 10-letni staż pracy, preferowane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
 3. znajomość regulacji prawnych w zakresie administracji, przepisów z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych.
 4. udokumentowane doświadczenie związane z bezpieczeństwem informacji w administracji publicznej.
 5. znajomość programu Kadry firmy REKORD (lub podobnego).
 6. bardzo dobra umiejętność obsługi programów MS Office (Word, Excel) oraz Internetu.
 7. obywatelstwo polskie.
 8. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 9. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. dobra organizacja pracy.
 2. samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność.
 3. umiejętność współpracy.
 4. umiejętność pracy i radzenia sobie w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.
 5. umiejętność logicznego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych.

 

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Tworzenie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) .
 2. Monitorowanie zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych i innych związanych z zatrudnieniem, opracowywanie wymaganych przez nie działań.
 3. Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych w zakresie prowadzenia spraw kadrowych.
 4. Realizacja przepisów kodeksu pracy, akt wykonawczych do kodeksu pracy, oraz innych przepisów określających prawa i obowiązki pracowników.
 5. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, rozwiązywaniem i zmianą stosunku pracy zgodnie aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 6. Naliczanie należnego dodatku stażowego i wymiaru urlopu.
 7. Prowadzenie ewidencji i statystyki osobowej.
 8. Prowadzenie ewidencji czasu pracy.
 9. Opracowanie planów urlopów.
 10. Uwierzytelnianie dla potrzeb zakładu odpis dokumentów oraz potwierdzanie tożsamości podpisu pracownika.
 11. Prowadzenie ewidencji badań profilaktycznych pracowników, wystawianie skierowań na badania.
 12. Załatwianie spraw rentowych i emerytalnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 13. Załatwianie wniosków o nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe.
 14. Wystawianie zaświadczeń.
 15. Prowadzenie korespondencji z zakresu spraw kadrowych zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.
 16. Zgłaszanie zapotrzebowania do właściwego organu adm.-samorządowego wraz z wyczerpującą informacją o oferowanych stanowiskach pracy.
 17. Prowadzenie sprawozdawczości.

 

Warunki pracy:

 1. pełny wymiar czasu pracy,
 2. zatrudnienie od 01.07.2018 r.
 3. miejsce pracy – Żłobek Miejski, Katowice, ul. Sokolska 26, budynek dwupiętrowy,
 4. praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz kontaktów osobistych, telefonicznych, drogą elektroniczną.


Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Żłobku Miejskim w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji (dostępny na stronie internetowej Żłobka Miejskiego w Katowicach),
 2. życiorys zawodowy /CV/ - odręcznie podpisany,
 3. list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 4. kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 5. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających wymagany staż pracy,
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 9. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 10. osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze – Specjalista ds. pracowniczych oraz ochrony danych osobowych (nr ogłoszenia 2/2018), na adres:

Żłobek Miejski, ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice lub składać osobiście w Dziale Kadr od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Oferty należy dostarczyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 08.06.2018 r.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie  rozmów kwalifikacyjnych i /lub testu merytorycznego.   

 

Informacje dodatkowe

 1. Aplikacje, które wpłyną do Żłobka Miejskiego w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane.
 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego w Katowicach /http://bip.zlobek.katowice.pl/ oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Żłobka Miejskiego w Katowicach, ul. Sokolska 26 niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.
 3. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.                            Po w/w terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Inne informacje:

Do pobrania:

(dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych)

 

 Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11181133Oferta pracyedycjazatrudnieniezatrudnienie2018-05-2810:13:22
21181133Oferta pracyedycjaadamdylusadamdylus2018-05-2518:11:12
31181133Oferta pracyedycjazatrudnieniezatrudnienie2018-05-2515:15:03
41181133Oferta pracyedycjazatrudnieniezatrudnienie2018-05-2515:14:28
51181133Oferta pracyedycjazatrudnieniezatrudnienie2018-05-2515:12:16
61181133Oferta pracydodaniezatrudnieniezatrudnienie2018-05-2515:11:49

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Księgowa

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 09.05.2018 r.

 

Ogłoszenie Nr 1/2018 z dnia 10.04.2018

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach

 1. Sokolska 26

40-086 Katowice

Żłobek Miejski w Katowicach

 

Wolne stanowisko urzędnicze – Księgowa. 

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Księgowa wybrano do zatrudnienia Panią Halinę Jagłę zamieszkałą w Sosnowcu.  

 

Uzasadnienie:

Komisja do spraw naboru wybrała na oferowane stanowisko Panią Halinę Jagłę.                                

Ww. kandydatka posiada wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia. W czasie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów wymaganych na oferowanym stanowisku. Kandydatka posiada kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe  pozwalające na optymalne wykonywanie  powierzonych zadań. W ocenie Komisji ds. naboru pani Halina Jagła spełniła wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Księgowego w Żłobku Miejskim w Katowicach.

 

`Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11181132Oferta pracyedycjazatrudnieniezatrudnienie2018-05-0915:25:50
21181132Oferta pracyedycjazatrudnieniezatrudnienie2018-05-0915:24:41
31181132Oferta pracydodaniezatrudnieniezatrudnienie2018-05-0914:53:33

Księgowa w Dziale Księgowości

Ogłoszenie Nr 1/2018 z dnia 10.04.2018r.

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, ul. Sokolskiej 26, 40-086 Katowice

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

Księgowa w Dziale Księgowości

w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: rachunkowość, finanse, ekonomia, zarządzanie lub średnie z dwuletnim stażem pracy w księgowości,
 2. dobra znajomość: ustawy o finansach publicznych, w szczególności z zakresu samorządowej jednostki budżetowej, przepisów dotyczących ewidencji środków trwałych,
 3. dobra umiejętność obsługi programów MS Office (Word, Excel).
 4. obywatelstwo polskie,
 5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętności analityczne,
 • motywacja do pracy na oferowanym stanowisku,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych.

 

Zakres wykonywanych zadań

 

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 1. prowadziła dokumentację dot. realizowanych zakupów,
 2. prowadziła bieżącą analizę kont rachunkowych,
 3. prowadziła ewidencję składników majątkowych i ksiąg inwentarzowych Oddziałów i Administracji Żłobka,
 4. uzgadniała dokumentację analityczną z saldem konta 011, 013, 020, 071, 072 i 080,
 5. współpracowała z Komisją Inwentaryzacyjną w zakresie organizacji inwentaryzowania składników majątkowych oraz zapasów magazynowych,
 6. współpracowała z Komisją Likwidacyjną w zakresie przeprowadzania kasacji,
 7. aktualizowała wartość majątku do potrzeb ubezpieczenia,
 8. wprowadzała dane do portalu Baza danych systemu zarządzania energią,
 9. sporządzała zestawienia faktur do zamówień publicznych,
 10. pobierała i odprowadzała gotówkę do banku,
 11. sporządzała raporty kasowe,
 12. prowadziła ewidencję druków ścisłego zarachowania,
 13. odpowiadała za właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki i druków ścisłego zarachowania,
 14. monitorowała czy należności z tytułu najmu i użyczenia pomieszczeń regulowane są terminowo, sporządzała wezwania do zapłaty i naliczała odsetki za zwłokę,
 15. prowadziła działania mające na celu egzekucję należności i ewentualnych umorzeń,
 16. uzgadniała i potwierdzała salda z kontrahentami,
 17. sporządzała sprawozdawczość dot. wyżej wymienionego zakresu czynności.

Warunki pracy:

 1. pełny wymiar czasu pracy,
 2. zatrudnienie od dnia 1 maja 2018 r.,
 3. miejsce pracy – Żłobek Miejski, Katowice, ul. Sokolska 26, budynek dwupiętrowy,
 4. praca przy stanowisku komputerowym, pod presją czasu, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz kontaktów osobistych, telefonicznych oraz drogą elektroniczną z Oddziałami Żłobka Miejskiego oraz innymi kontrahentami.

Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Żłobku Miejskim w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 2%.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji
 2. zawodowy /CV/ - odręcznie podpisany,
 3. list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 4. kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 5. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających wymagany staż pracy,
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 9. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 10. osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze - Księgowa w Dziale Księgowości (nr ogłoszenia 1/2018), na adres: Żłobek Miejski, ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice lub składać osobiście w Dziale Kadr od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Oferty należy dostarczyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 24.04.2018 r.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie rozmów kwalifikacyjnych i /lub testu merytorycznego.

 

 

Informacje dodatkowe

 1. Aplikacje, które wpłyną do Żłobka Miejskiego w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane.
 2. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego w Katowicach bip.zlobek.katowice.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Żłobka Miejskiego w Katowicach, ul. Sokolska 26 niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.
 4. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
 5. Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone.

Inne informacje:

Do pobrania:

Wzór nr 1 - kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
Wzór nr 2 - oświadczenie dla kandydatów ubiegających się o stanowiska urzędnicze (dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych)Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11181130Oferta pracydodanieAdam DylusAdam Dylus2018-04-2309:04:05