Oferta pracy

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Księgowa

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 09.05.2018 r.

 

Ogłoszenie Nr 1/2018 z dnia 10.04.2018

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach

 1. Sokolska 26

40-086 Katowice

Żłobek Miejski w Katowicach

 

Wolne stanowisko urzędnicze – Księgowa. 

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Księgowa wybrano do zatrudnienia Panią Halinę Jagłę zamieszkałą w Sosnowcu.  

 

Uzasadnienie:

Komisja do spraw naboru wybrała na oferowane stanowisko Panią Halinę Jagłę.                                

Ww. kandydatka posiada wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia. W czasie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów wymaganych na oferowanym stanowisku. Kandydatka posiada kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe  pozwalające na optymalne wykonywanie  powierzonych zadań. W ocenie Komisji ds. naboru pani Halina Jagła spełniła wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Księgowego w Żłobku Miejskim w Katowicach.

 

`


Księgowa w Dziale Księgowości

Ogłoszenie Nr 1/2018 z dnia 10.04.2018r.

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, ul. Sokolskiej 26, 40-086 Katowice

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

Księgowa w Dziale Księgowości

w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: rachunkowość, finanse, ekonomia, zarządzanie lub średnie z dwuletnim stażem pracy w księgowości,
 2. dobra znajomość: ustawy o finansach publicznych, w szczególności z zakresu samorządowej jednostki budżetowej, przepisów dotyczących ewidencji środków trwałych,
 3. dobra umiejętność obsługi programów MS Office (Word, Excel).
 4. obywatelstwo polskie,
 5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętności analityczne,
 • motywacja do pracy na oferowanym stanowisku,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych.

 

Zakres wykonywanych zadań

 

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 1. prowadziła dokumentację dot. realizowanych zakupów,
 2. prowadziła bieżącą analizę kont rachunkowych,
 3. prowadziła ewidencję składników majątkowych i ksiąg inwentarzowych Oddziałów i Administracji Żłobka,
 4. uzgadniała dokumentację analityczną z saldem konta 011, 013, 020, 071, 072 i 080,
 5. współpracowała z Komisją Inwentaryzacyjną w zakresie organizacji inwentaryzowania składników majątkowych oraz zapasów magazynowych,
 6. współpracowała z Komisją Likwidacyjną w zakresie przeprowadzania kasacji,
 7. aktualizowała wartość majątku do potrzeb ubezpieczenia,
 8. wprowadzała dane do portalu Baza danych systemu zarządzania energią,
 9. sporządzała zestawienia faktur do zamówień publicznych,
 10. pobierała i odprowadzała gotówkę do banku,
 11. sporządzała raporty kasowe,
 12. prowadziła ewidencję druków ścisłego zarachowania,
 13. odpowiadała za właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki i druków ścisłego zarachowania,
 14. monitorowała czy należności z tytułu najmu i użyczenia pomieszczeń regulowane są terminowo, sporządzała wezwania do zapłaty i naliczała odsetki za zwłokę,
 15. prowadziła działania mające na celu egzekucję należności i ewentualnych umorzeń,
 16. uzgadniała i potwierdzała salda z kontrahentami,
 17. sporządzała sprawozdawczość dot. wyżej wymienionego zakresu czynności.

Warunki pracy:

 1. pełny wymiar czasu pracy,
 2. zatrudnienie od dnia 1 maja 2018 r.,
 3. miejsce pracy – Żłobek Miejski, Katowice, ul. Sokolska 26, budynek dwupiętrowy,
 4. praca przy stanowisku komputerowym, pod presją czasu, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz kontaktów osobistych, telefonicznych oraz drogą elektroniczną z Oddziałami Żłobka Miejskiego oraz innymi kontrahentami.

Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Żłobku Miejskim w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 2%.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji
 2. zawodowy /CV/ - odręcznie podpisany,
 3. list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 4. kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 5. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających wymagany staż pracy,
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 9. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 10. osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze - Księgowa w Dziale Księgowości (nr ogłoszenia 1/2018), na adres: Żłobek Miejski, ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice lub składać osobiście w Dziale Kadr od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Oferty należy dostarczyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 24.04.2018 r.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie rozmów kwalifikacyjnych i /lub testu merytorycznego.

 

 

Informacje dodatkowe

 1. Aplikacje, które wpłyną do Żłobka Miejskiego w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane.
 2. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego w Katowicach bip.zlobek.katowice.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Żłobka Miejskiego w Katowicach, ul. Sokolska 26 niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.
 4. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
 5. Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone.

Inne informacje:

Do pobrania:

Wzór nr 1 - kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
Wzór nr 2 - oświadczenie dla kandydatów ubiegających się o stanowiska urzędnicze (dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych)