Oferta pracy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Księgowej

Ogłoszenie Nr 4/2019 z dnia 25.04.2019 r.

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, ul. Sokolskiej 26, 40-086 Katowice

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Księgowa

w Dziale Księgowości w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba


Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: rachunkowość, finanse, ekonomia, zarządzanie lub średnie z trzyletnim stażem pracy w księgowości,
 2. dobra znajomość: ustawy o finansach publicznych, w szczególności z zakresu samorządowej jednostki budżetowej,
 3. dobra znajomość przepisów dotyczących ewidencji środków trwałych,
 4. dobra znajomość obsługi programów FK,
 5. dobra umiejętność obsługi programów MS Office (Word, Excel),
 6. obywatelstwo polskie,
 7. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 8. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętności analityczne,
 • motywacja do pracy na oferowanym stanowisku,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych.

 

Zakres wykonywanych zadań

 

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 1. prowadziła dokumentację dot. realizowanych zakupów,
 2. prowadziła bieżącą analizę kont rachunkowych,
 3. prowadziła ewidencję składników majątkowych i ksiąg inwentarzowych Oddziałów i Administracji Żłobka,
 4. uzgadniała dokumentację analityczną z saldem konta 011, 013, 020, 071, 072 i 080,
 5. współpracowała z Komisją Inwentaryzacyjną w zakresie organizacji inwentaryzowania składników majątkowych oraz zapasów magazynowych,
 6. współpracowała z Komisją Likwidacyjną w zakresie przeprowadzania kasacji,
 7. aktualizowała wartość majątku do potrzeb ubezpieczenia,
 8. wprowadzała dane do portalu Baza danych systemu zarządzania energią,
 9. sporządzała zestawienia faktur do zamówień publicznych,
 10. pobierała i odprowadzała gotówkę do banku,
 11. sporządzała raporty kasowe,
 12. prowadziła ewidencję druków ścisłego zarachowania,
 13. odpowiadała za właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki i druków ścisłego zarachowania,
 14. monitorowała czy należności z tytułu najmu i użyczenia pomieszczeń regulowane są terminowo, sporządzała wezwania do zapłaty i naliczała odsetki za zwłokę,
 15. prowadziła działania mające na celu egzekucję należności i ewentualnych umorzeń,
 16. uzgadniała i potwierdzała salda z kontrahentami,
 17. sporządzała wezwań do zapłaty i naliczała odsetki za zwłokę dot. najmu,
 18. sporządzała noty PK dotyczące księgowań analitycznych i syntetycznych,
 19. kontrolowała wielkości przychodów wynikających z wpłat ujętych w rejestrach dochodów budżetowych z wpływem na rachunek bankowy,
 20. sprawdzała pod względem rachunkowym rejestrów dochodów budżetowych, sporządzanie na ich podstawie zbiorczego dokumentu księgowego oraz uzgadnianie salda konta 221,
 21. sporządzała noty księgowe,
 22. sporządzała sprawozdawczość dot. wyżej wymienionego zakresu czynności.

 

Warunki pracy:

 1. pełny wymiar czasu pracy,
 2. zatrudnienie od dnia 20 maja 2019 r.,
 3. miejsce pracy – Żłobek Miejski, Katowice, ul. Sokolska 26, budynek dwupiętrowy,
 4. praca przy stanowisku komputerowym, pod presją czasu, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz kontaktów osobistych, telefonicznych oraz drogą elektroniczną z Oddziałami Żłobka Miejskiego oraz innymi kontrahentami.


Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Żłobku Miejskim w Katowicach, w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji (dostępny na stronie internetowej Żłobka Miejskiego w Katowicach),
 2. list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 3. kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 4. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających wymagany staż pracy,
 5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 8. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 9. osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze - Księgowa (nr ogłoszenia 4/2019), na adres: Żłobek Miejski, ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice lub składać osobiście w Dziale Kadr od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Oferty należy dostarczyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 10.05.2019 r.

 

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie  rozmów kwalifikacyjnych i /lub testu merytorycznego.   

 

Informacje dodatkowe

 1. Aplikacje, które wpłyną do Żłobka Miejskiego w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane.
 2. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje 
  z  poprzednich miejsc pracy.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego w Katowicach /http://bip.zlobek.katowice.pl/oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Żłobka Miejskiego w Katowicach, ul. Sokolska 26 niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.
 4. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
 5. Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone.

 Inne informacje:

Do pobrania:

 

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Żłobku Miejskim w Katowicach

 Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11181171Oferta pracydodanieAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-04-2512:19:25

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Księgowa

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 25.04.2019 r.

Dot.

Ogłoszenie Nr 3/2019 z dnia 08.04.2019

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach

Sokolska 26

40-086 Katowice

Żłobek Miejski w Katowicach

 

Wolne stanowisko urzędnicze – Księgowa. 

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Księgowa nie wybrano kandydata do zatrudnienia.  

 

Uzasadnienie:

Komisja do spraw naboru nie wybrała kandydata do zatrudnienia z powodu braku ofert.

W związku z powyższym nabór na stanowisko księgowej pozostaje nierozstrzygnięty.Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11181170Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-04-2507:58:23
21181170Oferta pracydodanieAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-04-2507:57:58

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Księgowej

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 24.04.2019 r.

Dot.

Ogłoszenie Nr 3/2019 z dnia 08.04.2019

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach

Sokolska 26

40-086 Katowice

Żłobek Miejski w Katowicach

 

Wolne stanowisko urzędnicze – Księgowa. 

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Księgowa nie wybrano kandydata do zatrudnienia.  

 

Uzasadnienie:

Komisja do spraw naboru nie wybrała kandydata do zatrudnienia z powodu braku ofert.

W związku z powyższym nabór na stanowisko księgowej pozostaje nierozstrzygnięty.Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11181169Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-04-2415:28:41
21181169Oferta pracydodanieAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-04-2415:27:57

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Księgowej

Ogłoszenie Nr 3/2019 z dnia 08.04.2019 r.

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, ul. Sokolskiej 26, 40-086 Katowice

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Księgowa 

w Dziale Księgowości w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba


Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: rachunkowość, finanse, ekonomia, zarządzanie lub średnie z pięcioletnim stażem pracy w księgowości,
 2. dobra znajomość: ustawy o finansach publicznych, w szczególności z zakresu samorządowej jednostki budżetowej,
 3. dobra znajomość przepisów dotyczących ewidencji środków trwałych,
 4. dobra znajomość ustawy o podatku VAT,
 5. dobra znajomość obsługi programów FK,
 6. dobra umiejętność obsługi programów MS Office (Word, Excel),
 7. obywatelstwo polskie,
 8. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 9. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętności analityczne,
 • motywacja do pracy na oferowanym stanowisku,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych.

 

Zakres wykonywanych zadań

 

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 1. prowadziła dokumentację dot. realizowanych zakupów,
 2. prowadziła bieżącą analizę kont rachunkowych,
 3. prowadziła ewidencję składników majątkowych i ksiąg inwentarzowych Oddziałów i Administracji Żłobka,
 4. uzgadniała dokumentację analityczną z saldem konta 011, 013, 020, 071, 072 i 080,
 5. współpracowała z Komisją Inwentaryzacyjną w zakresie organizacji inwentaryzowania składników majątkowych oraz zapasów magazynowych,
 6. współpracowała z Komisją Likwidacyjną w zakresie przeprowadzania kasacji,
 7. aktualizowała wartość majątku do potrzeb ubezpieczenia,
 8. wprowadzała dane do portalu Baza danych systemu zarządzania energią,
 9. sporządzała zestawienia faktur do zamówień publicznych,
 1. pobierała i odprowadzała gotówkę do banku,
 2. sporządzała raporty kasowe,
 3. prowadziła ewidencję druków ścisłego zarachowania,
 4. odpowiadała za właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki i druków ścisłego zarachowania,
 5. monitorowała czy należności z tytułu najmu i użyczenia pomieszczeń regulowane są terminowo, sporządzała wezwania do zapłaty i naliczała odsetki za zwłokę,
 6. prowadziła działania mające na celu egzekucję należności i ewentualnych umorzeń,
 7. uzgadniała i potwierdzała salda z kontrahentami,
 1. wystawiała faktury sprzedaży,
 2. sporządzała wezwania do zapłaty i naliczała odsetki za zwłokę dot. najmu,
 3. prowadziła rozliczenia dot. podatku od towarów i usług VAT – prowadzenie rejestru VAT sprzedaży i zakupu, sporządzanie deklaracji podatkowych, dokonywanie wpłat podatku VAT,
 4. sporządzała noty PK dotyczące księgowań analitycznych i syntetycznych,
 5. kontrolowała wielkości przychodów wynikających z wpłat ujętych w rejestrach dochodów budżetowych z wpływem na rachunek bankowy,
 6. sprawdzała pod względem rachunkowym rejestrów dochodów budżetowych, sporządzanie na ich podstawie zbiorczego dokumentu księgowego oraz uzgadnianie salda konta 221,
 7. sporządzała noty księgowe,
 8. sporządzała sprawozdawczość dot. wyżej wymienionego zakresu czynności.

 

Warunki pracy:

 1. pełny wymiar czasu pracy,
 2. zatrudnienie od dnia 1 maja 2019 r.,
 3. miejsce pracy – Żłobek Miejski, Katowice, ul. Sokolska 26, budynek dwupiętrowy,
 4. praca przy stanowisku komputerowym, pod presją czasu, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz kontaktów osobistych, telefonicznych oraz drogą elektroniczną z Oddziałami Żłobka Miejskiego oraz innymi kontrahentami.


Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Żłobku Miejskim w Katowicach, w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji (dostępny na stronie internetowej Żłobka Miejskiego w Katowicach),
 2. list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 3. kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 4. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających wymagany staż pracy,
 5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 8. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 9. osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze - Księgowa w Dziale Księgowości (nr ogłoszenia 3/2019), na adres: Żłobek Miejski, ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice lub składać osobiście w Dziale Kadr od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Oferty należy dostarczyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 19.04.2019 r.

 

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie  rozmów kwalifikacyjnych i /lub testu merytorycznego.   

 

Informacje dodatkowe

 1. Aplikacje, które wpłyną do Żłobka Miejskiego w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane.
 2. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje 
  z  poprzednich miejsc pracy.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego w Katowicach /http://bip.zlobek.katowice.pl/ oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Żłobka Miejskiego w Katowicach, ul. Sokolska 26 niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.
 4. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
 5. Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Inne informacje:

Do pobrania:

 

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Żłobku Miejskim w KatowicachHistoria zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11181168Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-04-0814:07:59
21181168Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-04-0813:49:41
31181168Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-04-0813:46:31
41181168Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-04-0813:46:29
51181168Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-04-0813:46:18
61181168Oferta pracydodanieAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-04-0813:41:07

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Księgowa

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 08.04.2019 r.

Dot.

Ogłoszenie Nr 2/2019 z dnia 22.03.2019

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach

ul. Sokolska 26

40-086 Katowice

Żłobek Miejski w Katowicach

 

Wolne stanowisko urzędnicze – Księgowa. 

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Księgowa nie wybrano kandydata do zatrudnienia.  

 

Uzasadnienie:

Komisja do spraw naboru nie wybrała kandydata do zatrudnienia z powodu braku ofert.

W związku z powyższym nabór na stanowisko księgowej pozostaje nierozstrzygnięty.

 Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11181167Oferta pracydodanieAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-04-0813:35:50

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Księgowej

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Ogłoszenie Nr 2/2019 z dnia 22.03.2019 r.

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, ul. Sokolskiej 26, 40-086 Katowice

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Księgowa w Dziale Księgowości

w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba


Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: rachunkowość, finanse, ekonomia, zarządzanie lub średnie z pięcioletnim stażem pracy w księgowości,
 2. dobra znajomość: ustawy o finansach publicznych, w szczególności z zakresu samorządowej jednostki budżetowej,
 3. dobra znajomość przepisów dotyczących ewidencji środków trwałych,
 4. dobra znajomość ustawy o podatku VAT,
 5. dobra znajomość obsługi programów FK,
 6. dobra umiejętność obsługi programów MS Office (Word, Excel),
 7. obywatelstwo polskie,
 8. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 9. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętności analityczne,
 • motywacja do pracy na oferowanym stanowisku,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych.

 

Zakres wykonywanych zadań

 

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 1. prowadziła dokumentację dot. realizowanych zakupów,
 2. prowadziła bieżącą analizę kont rachunkowych,
 3. prowadziła ewidencję składników majątkowych i ksiąg inwentarzowych Oddziałów i Administracji Żłobka,
 4. uzgadniała dokumentację analityczną z saldem konta 011, 013, 020, 071, 072 i 080,
 5. współpracowała z Komisją Inwentaryzacyjną w zakresie organizacji inwentaryzowania składników majątkowych oraz zapasów magazynowych,
 6. współpracowała z Komisją Likwidacyjną w zakresie przeprowadzania kasacji,
 7. aktualizowała wartość majątku do potrzeb ubezpieczenia,
 8. wprowadzała dane do portalu Baza danych systemu zarządzania energią,
 9. sporządzała zestawienia faktur do zamówień publicznych,
 1. pobierała i odprowadzała gotówkę do banku,
 2. sporządzała raporty kasowe,
 3. prowadziła ewidencję druków ścisłego zarachowania,
 4. odpowiadała za właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki i druków ścisłego zarachowania,
 5. monitorowała czy należności z tytułu najmu i użyczenia pomieszczeń regulowane są terminowo, sporządzała wezwania do zapłaty i naliczała odsetki za zwłokę,
 6. prowadziła działania mające na celu egzekucję należności i ewentualnych umorzeń,
 7. uzgadniała i potwierdzała salda z kontrahentami,
 1. wystawiała faktury sprzedaży,
 2. sporządzała wezwania do zapłaty i naliczała odsetki za zwłokę dot. najmu,
 3. prowadziła rozliczenia dot. podatku od towarów i usług VAT – prowadzenie rejestru VAT sprzedaży i zakupu, sporządzanie deklaracji podatkowych, dokonywanie wpłat podatku VAT,
 4. sporządzała noty PK dotyczące księgowań analitycznych i syntetycznych,
 5. kontrolowała wielkości przychodów wynikających z wpłat ujętych w rejestrach dochodów budżetowych z wpływem na rachunek bankowy,
 6. sprawdzała pod względem rachunkowym rejestrów dochodów budżetowych, sporządzanie na ich podstawie zbiorczego dokumentu księgowego oraz uzgadnianie salda konta 221,
 7. sporządzała noty księgowe,
 8. sporządzała sprawozdawczość dot. wyżej wymienionego zakresu czynności.

 

Warunki pracy:

 1. pełny wymiar czasu pracy,
 2. zatrudnienie od dnia 15 kwietnia 2019 r.,
 3. miejsce pracy – Żłobek Miejski, Katowice, ul. Sokolska 26, budynek dwupiętrowy,
 4. praca przy stanowisku komputerowym, pod presją czasu, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz kontaktów osobistych, telefonicznych oraz drogą elektroniczną z Oddziałami Żłobka Miejskiego oraz innymi kontrahentami.


Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Żłobku Miejskim w Katowicach, w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji (dostępny na stronie internetowej Żłobka Miejskiego w Katowicach),
 2. list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 3. kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 4. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających wymagany staż pracy,
 5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 8. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 9. osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 


Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę                    z adnotacją: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze - Księgowa w Dziale Księgowości (nr ogłoszenia 2/2019), na adres: Żłobek Miejski, ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice lub składać osobiście w Dziale Kadr od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Oferty należy dostarczyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 05.04.2019 r.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie  rozmów kwalifikacyjnych i /lub testu merytorycznego.   

 

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie  rozmów kwalifikacyjnych i /lub testu merytorycznego.   

 

Informacje dodatkowe

 1. Aplikacje, które wpłyną do Żłobka Miejskiego w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane.
 2. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje
  z  poprzednich miejsc pracy.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego w Katowicach /http://bip.zlobek.katowice.pl/ oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Żłobka Miejskiego w Katowicach, ul. Sokolska 26 niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.
 4. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
 5. Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Inne informacje:

Do pobrania:

 

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Żłobku Miejskim w KatowicachHistoria zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11181165Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-03-2214:48:06
21181165Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-03-2214:47:59
31181165Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-03-2214:26:44
41181165Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-03-2214:26:42
51181165Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-03-2214:26:39
61181165Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-03-2214:26:31
71181165Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-03-2213:48:50
81181165Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-03-2213:48:35
91181165Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-03-2213:48:23
101181165Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-03-2213:48:15
111181165Oferta pracydodanieAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-03-2213:36:10

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Księgowa

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 15.03.2019 r.

 

Ogłoszenie Nr 1/2019 z dnia 25.02.2019

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach

ul. Sokolska 26

40-086 Katowice

Żłobek Miejski w Katowicach

 

Wolne stanowisko urzędnicze – Księgowa. 

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Księgowa wybrano do zatrudnienia Panią Monikę Łącką-Henke zamieszkałą w Katowicach.  

 

Uzasadnienie:

Komisja do spraw naboru wybrała na oferowane stanowisko Panią Monikę Łącką-Henke.                                

Ww. kandydatka posiada wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku zarządzanie i marketing oraz wyższe podyplomowe o kierunku rachunkowość. W czasie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów wymaganych na oferowanym stanowisku. Kandydatka posiada kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe  pozwalające na optymalne wykonywanie  powierzonych zadań. W ocenie Komisji ds. naboru pani Monika Łącka-Henke spełniła wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Księgowego w Żłobku Miejskim w Katowicach.Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11181161Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-03-1513:26:36
21181161Oferta pracydodanieAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-03-1513:25:34

Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Ogłoszenie Nr 1/2019 z dnia 25.02.2019 r.

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, ul. Sokolskiej 26, 40-086 Katowice

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Księgowa w Dziale Księgowości

w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba


Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: rachunkowość, finanse, ekonomia, zarządzanie lub średnie z pięcioletnim stażem pracy w księgowości,
 2. dobra znajomość: ustawy o finansach publicznych, w szczególności z zakresu samorządowej jednostki budżetowej,
 3. dobra znajomość przepisów dotyczących ewidencji środków trwałych,
 4. dobra znajomość ustawy o podatku VAT,
 5. dobra znajomość obsługi programów FK,
 6. dobra umiejętność obsługi programów MS Office (Word, Excel),
 7. obywatelstwo polskie,
 8. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 9. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętności analityczne,
 • motywacja do pracy na oferowanym stanowisku,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych.

 

Zakres wykonywanych zadań

 

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 1. prowadziła dokumentację dot. realizowanych zakupów,
 2. prowadziła bieżącą analizę kont rachunkowych,
 3. prowadziła ewidencję składników majątkowych i ksiąg inwentarzowych Oddziałów  i Administracji Żłobka,
 4. uzgadniała dokumentację analityczną z saldem konta 011, 013, 020, 071, 072 i 080,
 5. współpracowała z Komisją Inwentaryzacyjną w zakresie organizacji inwentaryzowania składników majątkowych oraz zapasów magazynowych,
 6. współpracowała z Komisją Likwidacyjną w zakresie przeprowadzania kasacji,
 7. aktualizowała wartość majątku do potrzeb ubezpieczenia,
 8. wprowadzała dane do portalu Baza danych systemu zarządzania energią,
 9. sporządzała zestawienia faktur do zamówień publicznych,
 1. pobierała i odprowadzała gotówkę do banku,
 2. sporządzała raporty kasowe,
 3. prowadziła ewidencję druków ścisłego zarachowania,
 4. odpowiadała za właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki i druków ścisłego zarachowania,
 5. monitorowała czy należności z tytułu najmu i użyczenia pomieszczeń regulowane są terminowo, sporządzała wezwania do zapłaty i naliczała odsetki za zwłokę,
 6. prowadziła działania mające na celu egzekucję należności i ewentualnych umorzeń,
 7. uzgadniała i potwierdzała salda z kontrahentami,
 1. wystawiała faktury sprzedaży,
 2. sporządzała wezwania do zapłaty i naliczała odsetki za zwłokę dot. najmu,
 3. prowadziła rozliczenia dot. podatku od towarów i usług VAT – prowadzenie rejestru VAT sprzedaży i zakupu, sporządzanie deklaracji podatkowych, dokonywanie wpłat podatku VAT,
 4. sporządzała noty PK dotyczące księgowań analitycznych i syntetycznych,
 5. kontrolowała wielkości przychodów wynikających z wpłat ujętych w rejestrach dochodów budżetowych z wpływem na rachunek bankowy,
 6. sprawdzała pod względem rachunkowym rejestrów dochodów budżetowych, sporządzanie na ich podstawie zbiorczego dokumentu księgowego oraz uzgadnianie salda konta 221,
 7. sporządzała noty księgowe,
 8. sporządzała sprawozdawczość dot. wyżej wymienionego zakresu czynności.

 

Warunki pracy:

 1. pełny wymiar czasu pracy,
 2. zatrudnienie od dnia 1 kwietnia 2019 r.,
 3. miejsce pracy – Żłobek Miejski, Katowice, ul. Sokolska 26, budynek dwupiętrowy,
 4. praca przy stanowisku komputerowym, pod presją czasu, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz kontaktów osobistych, telefonicznych oraz drogą elektroniczną z Oddziałami Żłobka Miejskiego oraz innymi kontrahentami.


Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Żłobku Miejskim w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji (dostępny na stronie internetowej Żłobka Miejskiego w Katowicach),
 2. list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 3. kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 4. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających wymagany staż pracy,
 5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 8. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 9. osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 


Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze - Księgowa w Dziale Księgowości (nr ogłoszenia 1/2019), na adres: Żłobek Miejski, ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice lub składać osobiście w Dziale Kadr od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Oferty należy dostarczyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 08.03.2019 r.

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie  rozmów kwalifikacyjnych i /lub testu merytorycznego.   

 

Informacje dodatkowe

 1. Aplikacje, które wpłyną do Żłobka Miejskiego w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane.
 2. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje
  z  poprzednich miejsc pracy.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego w Katowicach /http://bip.zlobek.katowice.pl/ oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Żłobka Miejskiego w Katowicach, ul. Sokolska 26 niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.
 4. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
 5. Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Inne informacje:

Do pobrania:

 

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Żłobku Miejskim w KatowicachHistoria zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11181159Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-02-2609:06:10
21181159Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-02-2515:00:27
31181159Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-02-2514:56:41
41181159Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-02-2514:55:11
51181159Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-02-2514:53:49
61181159Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-02-2514:53:25
71181159Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-02-2514:53:15
81181159Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-02-2514:53:08
91181159Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-02-2514:47:14
101181159Oferta pracydodanieAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-02-2514:44:08

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownik Oddziału Żłobka Miejskiego

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 17.12.2018 r.

 

Ogłoszenie Nr 5/2018 z dnia 27.11.2018  (dot. Oddziału przy ul. Uniwersyteckiej 15)

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach

ul. Sokolska 26

40-086 Katowice

Żłobek Miejski w Katowicach

 

Wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Oddziału Żłobka Miejskiego   

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Kierownik Oddziału Żłobka Miejskiego wybrano do zatrudnienia Panią Patrycję Kroczek zamieszkałą w Katowicach.  

 

Uzasadnienie:

Komisja do spraw naboru wybrała na oferowane stanowisko Panią Patrycję Kroczek.                                

Ww. kandydatka posiada wykształcenie wyższe licencjackie o kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. W czasie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów wymaganych na oferowanym stanowisku. Kandydatka posiada kompetencje oraz doświadczenie zawodowe pozwalające na optymalne wykonywanie  powierzonych zadań. W ocenie Komisji ds. naboru pani Patrycja Kroczek spełnia wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Kierownika Oddziału Żłobka Miejskiego.Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11181153Oferta pracydodanieAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2018-12-1713:07:39

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Oddziału Żłobka Miejskiego

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 17.12.2018 r.

 

Ogłoszenie Nr 4/2018 z dnia 27.11.2018  (dot. Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego  13)

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach

ul. Sokolska 26

40-086 Katowice

Żłobek Miejski w Katowicach

 

Wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Oddziału Żłobka Miejskiego   

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Kierownik Oddziału Żłobka Miejskiego wybrano do zatrudnienia Panią Grażynę Lelątko zamieszkałą w Katowicach.  

 

Uzasadnienie:

Komisja do spraw naboru wybrała na oferowane stanowisko Panią Grażynę Lelątko.                                

Ww. kandydatka posiada wykształcenie wyższe licencjackie o kierunku pedagogika – edukacja przedszkolna oraz magisterskie z dziedziny pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.                            W czasie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów wymaganych na oferowanym stanowisku. Kandydatka posiada kompetencje oraz doświadczenie zawodowe pozwalające na optymalne wykonywanie  powierzonych zadań. W ocenie Komisji ds. naboru pani Grażyna Lelątko spełnia wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Kierownika Oddziału Żłobka Miejskiego.Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11181152Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2018-12-1713:08:49
21181152Oferta pracydodanieAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2018-12-1713:05:28