Oferta pracy

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownik Oddziału Żłobka Miejskiego

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 17.12.2018 r.

 

Ogłoszenie Nr 5/2018 z dnia 27.11.2018  (dot. Oddziału przy ul. Uniwersyteckiej 15)

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach

ul. Sokolska 26

40-086 Katowice

Żłobek Miejski w Katowicach

 

Wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Oddziału Żłobka Miejskiego   

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Kierownik Oddziału Żłobka Miejskiego wybrano do zatrudnienia Panią Patrycję Kroczek zamieszkałą w Katowicach.  

 

Uzasadnienie:

Komisja do spraw naboru wybrała na oferowane stanowisko Panią Patrycję Kroczek.                                

Ww. kandydatka posiada wykształcenie wyższe licencjackie o kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. W czasie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów wymaganych na oferowanym stanowisku. Kandydatka posiada kompetencje oraz doświadczenie zawodowe pozwalające na optymalne wykonywanie  powierzonych zadań. W ocenie Komisji ds. naboru pani Patrycja Kroczek spełnia wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Kierownika Oddziału Żłobka Miejskiego.Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11181153Oferta pracydodanieAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2018-12-1713:07:39

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Oddziału Żłobka Miejskiego

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 17.12.2018 r.

 

Ogłoszenie Nr 4/2018 z dnia 27.11.2018  (dot. Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego  13)

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach

ul. Sokolska 26

40-086 Katowice

Żłobek Miejski w Katowicach

 

Wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Oddziału Żłobka Miejskiego   

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Kierownik Oddziału Żłobka Miejskiego wybrano do zatrudnienia Panią Grażynę Lelątko zamieszkałą w Katowicach.  

 

Uzasadnienie:

Komisja do spraw naboru wybrała na oferowane stanowisko Panią Grażynę Lelątko.                                

Ww. kandydatka posiada wykształcenie wyższe licencjackie o kierunku pedagogika – edukacja przedszkolna oraz magisterskie z dziedziny pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.                            W czasie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów wymaganych na oferowanym stanowisku. Kandydatka posiada kompetencje oraz doświadczenie zawodowe pozwalające na optymalne wykonywanie  powierzonych zadań. W ocenie Komisji ds. naboru pani Grażyna Lelątko spełnia wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Kierownika Oddziału Żłobka Miejskiego.Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11181152Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2018-12-1713:08:49
21181152Oferta pracydodanieAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2018-12-1713:05:28

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta ds pracowniczych

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 17.12.2018 r.

 

Ogłoszenie Nr 3/2018 z dnia 27.11.2018

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach,

ul. Sokolska 26

40-086 Katowice

Żłobek Miejski w Katowicach

 

Wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. pracowniczych   

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Referent ds. pracowniczych wybrano do zatrudnienia Panią Elżbietę Misiak  zamieszkałą w Katowicach.  

 

Uzasadnienie:

Komisja do spraw naboru wybrała na oferowane stanowisko Panią Elżbietę Misiak.                                

Ww. kandydatka posiada wykształcenie wyższe licencjackie o kierunku informatyka w zarządzaniu oraz magisterskie z dziedziny zarządzania i marketingu na rynkach krajowych i zagranicznych. W czasie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością przepisów wymaganych na oferowanym stanowisku. Kandydatka posiada kompetencje oraz doświadczenie zawodowe pozwalające na optymalne wykonywanie  powierzonych zadań. W ocenie Komisji ds. naboru pani Elżbieta Misiak spełnia wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Referenta ds. pracowniczych w Żłobku Miejskim w Katowicach.Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11181151Oferta pracydodanieAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2018-12-1712:59:19

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Oddziału Żłobka Miejskiego

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Ogłoszenie Nr 5/2018 z dnia 27.11.2018r.

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice

ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze:

 

Kierownik Oddziału Żłobka Miejskiego

w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba


Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. posiadanie dyplomu opiekunki dziecięcej, pielęgniarki, pedagoga,
 3. preferowane doświadczenie na stanowisku Kierownika Żłobka lub funkcji zastępcy Kierownika Żłobka
 4. 5-letni staż pracy, w tym 3 lata  pracy z  dziećmi ,
 5. doświadczenie zawodowe w pracy w żłobkach,
 6. bardzo dobra znajomość:
 7. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity  U. 2018 poz. 603),
 8. Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 9. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity U. z 2018  poz. 1260),
 10. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z dnia 11 lipca 2014 r. poz. 925 z późn. zmianami),
 11. systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP), o którym mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1541, 1669, 2136),
 12. przepisów prawa pracy i BHP,
 13. umiejętność obsługi programów MS Office (Word, Excel) oraz Internetu,
 14. obywatelstwo polskie,
 15. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 16. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. dobra organizacja pracy,
 2. samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność,
 3. umiejętność współdziałania z innymi, kierowania zespołem, delegowania zadań i egzekwowania poleceń,
 4. umiejętność pracy i radzenia sobie w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,

Warunki pracy:

 1. Pełny wymiar czasu pracy.
 2. Miejsce pracy – Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach, ul. Uniwersytecka 15, budynek jednopiętrowy, bez windy
 3. Praca na samodzielnym stanowisku z wykorzystaniem technologii informatycznych, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz kontaktów osobistych i telefonicznych, obsługi poczty elektronicznej.

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Obsługa elektronicznego systemu naboru dzieci do Oddziału Żłobka Miejskiego.
 2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o przyjęcie dziecka do Oddziału Żłobka Miejskiego.
 3. Udzielanie informacji dotyczących funkcjonowania Oddziałów Żłobka Miejskiego.
 4. Egzekwowanie obowiązujących od rodziców dzieci , obowiązujących dokumentów.
 5. Przeprowadzanie instruktaży stanowiskowych dla nowoprzyjętych pracowników.
 6. Opracowywanie miesięcznych harmonogramów pracy pracowników.
 7. Kontrola zachowania normy ilości personelu w stosunku do ilości dzieci.
 8. Przesyłanie dziennych monitoringów ilości pracowników merytorycznych w stosunku do ilości dzieci.
 9. Pomoc w opiece nad dziećmi w przypadku braku zachowania wymaganej normy ilości personelu w stosunku do ilości dzieci.
 10. Czynny udział podczas przeprowadzanych w Oddziale kontroli przez czynniki kontrolujące.
 11. Zapoznawanie pracowników z aktualnymi zarządzeniami Dyrektora Żłobka Miejskiego oraz regulaminami itp.
 12. Wydawanie na prośbę rodziców zaświadczeń dotyczących dzieci.
 13. Opiniowanie w sprawach dotyczących dzieci.
 14. Sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarno-higienicznym.
 15. Nadzorowanie bezpieczeństwa obiektu i otoczenia, interweniowanie w sprawach awaryjnych.
 16. Zapewnianie bezpieczeństwa dzieci w żłobku.
 17. Nadzór nad jadłospisami okresowymi dla dzieci i kontrolowanie ich realizacji, prowadzenie ewidencji diet dzieci, uwzględnianie diet w jadłospisach.
 18. Sprawowanie nadzoru żywieniem dzieci oraz kontrolowanie jakości i terminowości produktów żywnościowych.
 19. Nadzór nad realizacją Rocznego Planu Zajęć z dziećmi, akceptowanie tygodniowych planów zajęć.
 20. Kontrola nad terminowym oddawaniem i odbieraniem bielizny do prania.
 21. Kontrola terminowości badań profilaktycznych oraz sanepidowskich personelu, ustalanie w porozumieniu z lekarzem medycyny pracy terminów badań, prowadzenie ewidencji oraz przestrzeganie realizacji (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 22. Zapewnienie prawidłowej organizacji pracy w Oddziale, organizowanie okresowych narad z personelem i realizowanie podjętych wniosków.
 23. Dbanie o dobrą atmosferę pracy.
 24. Odpowiedzialność za prowadzenie rejestru budżetowego.
 25. Prowadzenie sprawozdawczości i statystyki Oddziału Żłobka.
 26. Opracowywanie projektu planu uzupełnienia wyposażenia Oddziału Żłobka oraz zgłaszanie potrzeb inwestycyjnych i kapitalnych remontów.
 27. Prowadzenie spraw związanych z odpłatnością za pobyt dziecka w żłobku.
 28. Sprawowanie nadzoru nad dyscypliną pracy.
 29. Wnioskowanie w sprawie przyjmowania i zwalniania pracowników.
 30. Wnioskowanie w sprawie awansów.
 31. Wnioskowanie w sprawie premii dla pracowników oddziału.
 32. Sprawowanie nadzoru nad pracą podległego personelu przez właściwy podział funkcji stosownie do wykształcenia i predyspozycji osobistych, egzekwowanie swoich poleceń, wyciąganie konsekwencji służbowych w przypadku zaniedbań.
 33. Prowadzenie ewidencji czasu pracy podległych pracowników, prowadzenie kart pracy, przygotowywanie list obecności pracowników.
 34. Opracowanie planów urlopów
 35. Pobieranie zaliczek, zakupy środków czystości i rzeczowych oraz rozliczanie zaliczek
 36. Nadzorowanie, kontrolowanie i przestrzeganie systemu HACCP
 37. Prawidłowy stosunek do podległego personelu, dzieci i ich opiekunów
 38. Sprawowanie nadzoru nad wydatkowaniem i gospodarką środkami finansowymi przeznaczonymi na żywienie i inne potrzeby żłobka;
 39. Przestrzeganie zasad archiwizacji zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną
 40. Zapoznanie się z przepisami bhp i p. poż. oraz realizacja wniosków inspektora bhp i p. poż. w tym zakresie;
 41. Zapoznanie się z zasadami postępowania na wypadek zagrożeń oraz realizacja wniosków inspektora ds. obrony cywilnej w tym zakresie;
 42. Informowanie swoich przełożonych o wszelkich sprawach związanych z pracą Oddziału Żłobka.
 43. Sprawowanie kontroli zarządczej i zarządzanie ryzykiem.

 Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Żłobku Miejskim w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji
 2. list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 3. kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 4. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających wymagany staż pracy,
 5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 8. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 9. osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze – Kierownik Oddziału Żłobka Miejskiego (nr ogłoszenia 5/2018), na adres: Żłobek Miejski, ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice lub składać osobiście w kadrach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Oferty należy dostarczyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 07.12.2018 r.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie  rozmów kwalifikacyjnych i /lub testu merytorycznego.   

 

Informacje dodatkowe

 1. Aplikacje, które wpłyną do Żłobka Miejskiego w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane.
 2. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z  poprzednich miejsc pracy.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego w Katowicach /http://bip.zlobek.katowice.pl/oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Żłobka Miejskiego w Katowicach, ul. Sokolska 26 niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.
 4. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
 5. Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.               Po w/w terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone.

Inne informacje:

Do pobrania:

 

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Żłobku Miejskim w Katowicach

 Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11181150Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2018-11-2716:56:15
21181150Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2018-11-2716:49:10
31181150Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2018-11-2716:35:00
41181150Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2018-11-2716:34:41
51181150Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2018-11-2716:34:17
61181150Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2018-11-2716:12:32
71181150Oferta pracydodanieAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2018-11-2716:05:07

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Oddziału Żłobka Miejskiego

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Ogłoszenie Nr 4/2018 z dnia 27.11.2018r.

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice

ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze:

Kierownik Oddziału Żłobka Miejskiego

w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba


Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. posiadanie dyplomu opiekunki dziecięcej, pielęgniarki, pedagoga,
 3. preferowane doświadczenie na stanowisku Kierownika Żłobka lub funkcji zastępcy Kierownika Żłobka
 4. min. 5-letni staż pracy, w tym 3 lata  pracy z  dziećmi ,
 5. doświadczenie zawodowe w pracy w żłobkach,
 6. bardzo dobra znajomość:
 1. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity  U. 2018 poz. 603),
 2. Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 3. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity U. z 2018  poz. 1260),
 4. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z dnia 11 lipca 2014 r. poz. 925 z późn. zmianami),
 5. systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP), o którym mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1541, 1669, 2136),
 6. przepisów prawa pracy i BHP,
 7. umiejętność obsługi programów MS Office (Word, Excel) oraz Internetu,
 8. obywatelstwo polskie,
 9. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 10. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. dobra organizacja pracy,
 2. samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność,
 3. umiejętność współdziałania z innymi, kierowania zespołem, delegowania zadań i egzekwowania poleceń,
 4. umiejętność pracy i radzenia sobie w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,

 

Warunki pracy:

 1. Pełny wymiar czasu pracy.
 2. Miejsce pracy – Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach, ul. Marcinkowskiego 13, budynek jednopiętrowy, bez windy.
 3. Praca na samodzielnym stanowisku z wykorzystaniem technologii informatycznych, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz kontaktów osobistych i telefonicznych, obsługi poczty elektronicznej.


Zakres wykonywanych zadań:

 

 1. Obsługa elektronicznego systemu naboru dzieci do Oddziału Żłobka Miejskiego.
 2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o przyjęcie dziecka do Oddziału Żłobka Miejskiego.
 3. Udzielanie informacji dotyczących funkcjonowania Oddziałów Żłobka Miejskiego.
 4. Egzekwowanie obowiązujących od rodziców dzieci , obowiązujących dokumentów.
 5. Przeprowadzanie instruktaży stanowiskowych dla nowoprzyjętych pracowników.
 6. Opracowywanie miesięcznych harmonogramów pracy pracowników.
 7. Kontrola zachowania normy ilości personelu w stosunku do ilości dzieci.
 8. Przesyłanie dziennych monitoringów ilości pracowników merytorycznych w stosunku do ilości dzieci.
 9. Pomoc w opiece nad dziećmi w przypadku braku zachowania wymaganej normy ilości personelu w stosunku do ilości dzieci.
 10. Czynny udział podczas przeprowadzanych w Oddziale kontroli przez czynniki kontrolujące.
 11. Zapoznawanie pracowników z aktualnymi zarządzeniami Dyrektora Żłobka Miejskiego oraz regulaminami itp.
 12. Wydawanie na prośbę rodziców zaświadczeń dotyczących dzieci.
 13. Opiniowanie w sprawach dotyczących dzieci.
 14. Sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarno-higienicznym.
 15. Nadzorowanie bezpieczeństwa obiektu i otoczenia, interweniowanie w sprawach awaryjnych.
 16. Zapewnianie bezpieczeństwa dzieci w żłobku.
 17. Nadzór nad jadłospisami okresowymi dla dzieci i kontrolowanie ich realizacji, prowadzenie ewidencji diet dzieci, uwzględnianie diet w jadłospisach.
 18. Sprawowanie nadzoru żywieniem dzieci oraz kontrolowanie jakości i terminowości produktów żywnościowych.
 19. Nadzór nad realizacją Rocznego Planu Zajęć z dziećmi, akceptowanie tygodniowych planów zajęć.
 20. Kontrola nad terminowym oddawaniem i odbieraniem bielizny do prania.
 21. Kontrola terminowości badań profilaktycznych oraz sanepidowskich personelu, ustalanie w porozumieniu z lekarzem medycyny pracy terminów badań, prowadzenie ewidencji oraz przestrzeganie realizacji (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 22. Zapewnienie prawidłowej organizacji pracy w Oddziale, organizowanie okresowych narad z personelem i realizowanie podjętych wniosków.
 23. Dbanie o dobrą atmosferę pracy.
 24. Odpowiedzialność za prowadzenie rejestru budżetowego.
 25. Prowadzenie sprawozdawczości i statystyki Oddziału Żłobka.
 26. Opracowywanie projektu planu uzupełnienia wyposażenia Oddziału Żłobka oraz zgłaszanie potrzeb

inwestycyjnych i kapitalnych remontów.

 1. Prowadzenie spraw związanych z odpłatnością za pobyt dziecka w żłobku.
 2. Sprawowanie nadzoru nad dyscypliną pracy.
 3. Wnioskowanie w sprawie przyjmowania i zwalniania pracowników.
 4. Wnioskowanie w sprawie awansów.
 5. Wnioskowanie w sprawie premii dla pracowników oddziału.
 6. Sprawowanie nadzoru nad pracą podległego personelu przez właściwy podział funkcji stosownie do wykształcenia i predyspozycji osobistych, egzekwowanie swoich poleceń, wyciąganie konsekwencji służbowych w przypadku zaniedbań.
 7. Prowadzenie ewidencji czasu pracy podległych pracowników, prowadzenie kart pracy, przygotowywanie list obecności pracowników.
 8. Opracowanie planów urlopów
 9. Pobieranie zaliczek, zakupy środków czystości i rzeczowych oraz rozliczanie zaliczek
 10. Nadzorowanie, kontrolowanie i przestrzeganie systemu HACCP
 11. Prawidłowy stosunek do podległego personelu, dzieci i ich opiekunów
 12. Sprawowanie nadzoru nad wydatkowaniem i gospodarką środkami finansowymi przeznaczonymi na żywienie i inne potrzeby żłobka;
 13. Przestrzeganie zasad archiwizacji zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną
 14. Zapoznanie się z przepisami bhp i p. poż. oraz realizacja wniosków inspektora bhp i p. poż. w tym zakresie;
 15. Zapoznanie się z zasadami postępowania na wypadek zagrożeń oraz realizacja wniosków inspektora ds. obrony cywilnej w tym zakresie;
 16. Informowanie swoich przełożonych o wszelkich sprawach związanych z pracą Oddziału Żłobka.
 17. Sprawowanie kontroli zarządczej i zarządzanie ryzykiem.

 Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Żłobku Miejskim w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji
 2. list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 3. kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 4. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających wymagany staż pracy,
 5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 8. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 9. osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze – Kierownik Oddziału Żłobka Miejskiego (nr ogłoszenia 4/2018), na adres: Żłobek Miejski, ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice lub składać osobiście w kadrach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Oferty należy dostarczyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 07.12.2018 r.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie  rozmów kwalifikacyjnych i /lub testu merytorycznego.   

 

Informacje dodatkowe

 1. Aplikacje, które wpłyną do Żłobka Miejskiego w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane.
 2. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z  poprzednich miejsc pracy.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego w Katowicach /http://bip.zlobek.katowice.pl/ oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Żłobka Miejskiego w Katowicach, ul. Sokolska 26 niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.
 4. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
 5. Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.               Po w/w terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone.

Inne informacje:

Do pobrania:

 

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Żłobku Miejskim w KatowicachHistoria zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11181149Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2018-11-2716:37:06
21181149Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2018-11-2716:14:18
31181149Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2018-11-2716:05:56
41181149Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2018-11-2716:03:33
51181149Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2018-11-2716:01:08
61181149Oferta pracydodanieAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2018-11-2715:47:32

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta ds pracowniczych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Ogłoszenie Nr 3/2018 z dnia 27.11.2018

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice                 

                     ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. pracowniczych                                        

w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba


Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe lub średnie.
 2. Min. 10-letni staż pracy, mile widziane doświadczenie z dziedziny spraw pracowniczych.
 3. Preferowane doświadczenie zawodowe w jednostce budżetowej.
 4. Podstawowa znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.
 5. Bardzo dobra umiejętność obsługi programów MS Office (Word, Excel) oraz Internetu.
 6. Obywatelstwo polskie.
 7. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 8. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

 1. dobra organizacja pracy.
 2. samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność.
 3. umiejętność współpracy.
 4. umiejętność pracy i radzenia sobie w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.

 

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Monitorowanie zmian w przepisach związanych z zatrudnieniem.
 2. Tworzenie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych.
 3. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, rozwiązywaniem i zmianą stosunku pracy:
 4. kompletowanie dokumentów związanych z przyjęciem do pracy,
 5. zakładanie i uzupełnianie teczek osobowych pracowników,
 6. sprawdzanie, czy kandydat na pracownika nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z ograniczonym dostępem,
 7. Naliczanie należnego dodatku stażowego i wymiaru urlopu.
 8. Prowadzenie ewidencji czasu pracy: wprowadzanie do programu kadrowego nieobecności pracowników
 9. Uwierzytelnianie dla potrzeb zakładu odpisów dokumentów.
 10. Prowadzenie Karty wzorów podpisów.
 11. Prowadzenie ewidencji badań profilaktycznych pracowników, wystawianie skierowań na badania.
 12. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu itp.
 13. Potwierdzanie wniosków pracowników dla potrzeb Komisji Socjalnej itp.
 14. Wspieranie Inspektora ochrony danych osobowych w obszarze zadań związanych z zatrudnieniem pracowników.
 15. Zgłaszanie zapotrzebowanie do właściwego organu adm.-samorządowego wraz z wyczerpującą informacją o oferowanych stanowiskach pracy.
 16. Prowadzenie sprawozdawczości

 

 

Warunki pracy:

 1. pełny wymiar czasu pracy,
 2. zatrudnienie od 01.01.2019 r.
 3. miejsce pracy – Żłobek Miejski, Katowice, ul. Sokolska 26, budynek dwupiętrowy,
 4. praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz kontaktów osobistych, telefonicznych, drogą elektroniczną.


Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Żłobku Miejskim w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji
 2. list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 3. kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 4. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających wymagany staż pracy,
 5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 8. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 9. osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze – Referent ds. pracowniczych (nr ogłoszenia 3/2018), na adres: Żłobek Miejski, ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice lub składać osobiście w kadrach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Oferty należy dostarczyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 07.12.2018 r.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie  rozmów kwalifikacyjnych i /lub testu merytorycznego.   

 

Informacje dodatkowe

 1. Aplikacje, które wpłyną do Żłobka Miejskiego w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane.
 2. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z  poprzednich miejsc pracy.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego w Katowicach /http://bip.zlobek.katowice.pl/ oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Żłobka Miejskiego w Katowicach, ul. Sokolska 26 niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.
 4. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
 5. Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po w/w terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Inne informacje:

Do pobrania:

 

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Żłobku Miejskim w Katowicach

 

 

 Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11181145Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2018-11-2716:58:45
21181145Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2018-11-2716:38:39
31181145Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2018-11-2716:15:36
41181145Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2018-11-2716:15:36
51181145Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2018-11-2715:04:31
61181145Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2018-11-2714:23:57
71181145Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2018-11-2714:18:39
81181145Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2018-11-2714:15:34
91181145Oferta pracydodanieAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2018-11-2714:06:08

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA SPECJALISTÓW: PSYCHOLOGA, PEDAGOGA, LOGOPEDY

Ogłoszenie dotyczące zatrudnienia specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedyHistoria zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11181140Oferta pracyedycjazatrudnieniezatrudnienie2018-06-2510:27:01
21181140Oferta pracyedycjazatrudnieniezatrudnienie2018-06-2510:25:45
31181140Oferta pracyedycjazatrudnieniezatrudnienie2018-06-2510:25:15
41181140Oferta pracydodaniezatrudnieniezatrudnienie2018-06-2510:24:38